Treceți la conținutul principal

Punct de vedere OUG 59/2017

Punct de vedere privind,
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
PL-x nr. 310/2017

Situaţia actuală
20.12.2017. Retrimis înapoi pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Ordonanța de urgență nr. 59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 07 august 2017

Motivare:
Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echităţii pentru pensionari, …
Prin urmare, în vederea evitării unei grave atingeri aduse principiilor echităţii și egalităţii de tratament între asiguraţii sistemului de pensii, dar şi pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei soluţii imediate, prin modificarea actelor normative cu caracter special care instituie categoria pensiei de serviciu.

Art. VII. din OUG 59/2017
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
l) solda/salariu lunar net - solda/salariul lunar brut prevăzută/prevăzut la art. 28 alin. (1) din care se deduce contribuţia individuală la bugetul de stat, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor sociale de sănătate și impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare;
m) pensia netă - pensia militară de stat stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare."

Articolul 28 din Leg.223/2015 (actualizată)
(1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)- c), în care nu se includ:….

• In concluzie, art. 28 din leg 223/2015 se refera strict la baza de calcul formata din cele 6 solde brute, neavând nici o legătură cu soldele nete . Modificarea legislativa nu aduce atingere modului de determinare a bazei de calcul a pensiei militare de stat, prevăzută la art. 28 a Leg. 223/2015.

2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. -
Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată."

• Trebuie să precizăm că :
Leg. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice actualizată în ianuarie 2017, la
Articolul 102 prevede:
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei*).
Notă CTCE Conform alin. (1) al art. 12 din OUG nr. 99 din în anul 2017 valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei.
(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
----------
(5) Începând cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.
(6) Începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

OBS :
• Începând cu data de 20 februarie 2017, câștigul salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 a fost majorat de la 2.681 la 3.131 de lei, potrivit Legii nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Concret, este vorba de o creștere de fix 450 de lei. (reprezentănd 14,238% ceia ce impunea o majorare a pensiei cu 7,185% la care se adauga indicile de inflatie pe 2016 de 2,1% ) total majorare punct de pensie în 2017= 9,2%
• In 2018 valoarea salarial mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 va fi de 4162 lei. Cresterea procentuală este = 24,77% cresterea punctului de pensie = 12,38% + rata inflatiei 2,7% = 15,08% total majorare in anul 2018 a pensiilor emise in baza L. 263/2010.

Leg. 223 /2015 privind pensiile militare de stat până la data de 07 august 2017
în forma anterioară modificării prin OUG 59/2017, prevedea:
Art. 59.
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

• Obs; din creşterea salarială prognozată de 25% pentru funcţiile militarilor activi, creşterea pensiilor va fi de doar 12,5% la care se adaugă rata inflaţiei pentru anul 2017 de 2,7% = 15,2% indice de creştere a pensiilor militare de stat, care trebuia sa fie valabil în anul 2018
--------
(6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.
(7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

Din punct de vedere juridic vedem că, prin dispoziţiile art. 59 din leg 223/2015 în forma anterioară modificării prin OUG 59/2017 , legiuitorul a dispus în mod asemănător în legea privind pensiile militare de stat, atât indexarea pensiei cu 100% din rata inflaţiei din anul precedent, cât şi creşterea nivelului pensiei cu 50% din salariul mediu brut realizat. Articolul 59 alin.(1) din Legea 223/2015 înaintea modificării arată în mod aproape identic cu art. 102 alin(2) din Leg. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
OBS:
1. Asemănarea vădită a celor două prevederi determină caracterul constituţional şi nediscriminatoriu al art. 59 din Leg.223/2015 privind pensiile militare aşa cum a fost în vigoare până la data de 07 august 2017 data intrării în vigoare a OUG 59/2017.

2. Modificarea nepermisă a prevederilor art. 59 din leg. 223/2015, prin Articolului VII pct. 2 din OUG 59/2017, constând în eliminarea din lege a prevederii „la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat”, şi a aliniatelor ulterioare, determină discriminarea pensionarilor militari în raport cu pensionarii civil, cât şi cu pensionarii magistraţi, care primesc aceste drepturi aducând atingere prevederilor articolului. 16 din Constituţie:
„ (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.”

3. Modificarea art.59 nu respectă motivarea de emitere a ordonanţei;
„Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la necesitatea asigurării și respectării principiului echității pentru pensionari”... Principiul echităţii a dispărut total prin modificarea art. 59 din Leg 223/2015.

4. Legiuitorul a dispus atât pentru pensiile militare cât şi pentru pensiile civile, ca din anul 2021 actualizarea pensiilor se va face in proporţie de 45% , a se vedea alin. 6 din leg.223/2015 şi pentru civili alin 5 din art. 102 din leg 263/2010, iar din 2030 eliminarea acestei proceduri de armonizare a pensiilor cu salariile brute.
5. Remarc că datorita multor creşteri ale pensiilor privilegiate Guvernul a constatat eronat că pensiile noastre se ridica deja la nivelul anului 2030 şi de aceia a considerat că nu este nevoie de o actualizare permanentă a drepturilor , în funcţie de salariile brute, modificând nepermis prin Art. VII pct. 2 a OUG 59/2017, art. 59 din Leg 223/2015 Trebuie arătat ca aprox. 60% din pensiile militare prin recalculare au cuantumuri mai mici decât cele în plată, iar majoritatea sunt sub 3700 lei.
• În concluzie modificarea este profund neconstituţională şi va cădea la orice control de neconstituţionalitate iniţiat de unul sau mai mulţi deputaţi, de orice asociaţie neguvernamentală sau grup de cetăţeni conform Legii 544/2004 legea contenciosului administrativ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legii 544/2004 legea contenciosului administrativ, prevede
Art. 1. - Leg. 554/2004
(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.
------
(7) Persoana vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime, prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe ale Guvernului neconstituționale, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile prezentei legi.
Art. 7. -
(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.
(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).

! ATENTIE Termenul legal de 6 luni expira la data de 07. februarie 2018 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 60. -
La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."

• OBS: Sporul acordat la pensie în baza art. 108 din Leg. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu face parte din pensia militară de stat, deoarece conform art. 28 din aceiaşi lege, baza de calcul a pensiei militare de stat o constituie soldele lunare brute şi nu contribuţia individuală benevolă pentru pensia suplimentară.
Art. 108. leg 223/2015
Militarii, …care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:…

• Drept urmare articolul prevede un spor procentual la cuantum al pensiei nete, nu al pensiei militare de serviciu . Pensia netă conţine pensia militara de stat şi pensia suplimentară.
• art.60 din Leg. 223/2015 modificat prin prevederile Art. VII pct.3 a OUG 59/2017 este nelegal deoarece împiedică aplicarea unui drept contributiv câştigat anterior. Acest lucru creează discriminarea nepermisă a pensionarilor militari faţă de pensionarii civili şi faţă de alte pensii speciale ( a se vedea Atr. 16 (1) din Constituţie arătat mai sus).
Având în vedere cele arătate vă propun următorul mod de acţiune.
1. În şedinţa de la Ministerul apărării cu Şeful de Statului Major, dacă veţi găsi înţelegere , adoptaţi un Memorandum adresat Parlamentului României, respectiv Preşedintelui Camerei Deputaţilor, Comisiei de muncă din Camera deputaţilor şi Comisiei de apărare, semnat şi ştampilat de toţi Preşedinţii de asociaţii, sau forme asociative, împreună cu reprezentanţii legali din M.Ap.N. care sa î-l avizeze favorabil cu semnătură şi ştampilă. Memorandumul trebuie trimis la Parlament până la începerea lucrărilor.
2. Trebuie făcută cerere de audienţă atât la preşedintele Camerei Deputaţilor, la preşedintele Comisiei de muncă, cât şi la preşedintele Comisiei de apărare, audienţe în care trebuie prezentat Memorandumul altfel ei nu îl vor citi sau prezenta în plen.
3. Trebuie făcută cerere de aprobare a participării la dezbateri, la preşedintele Comisiei de muncă, comisie către care a fost retrimis proiectul.
4. Memorandumul trebuie trimis si la Preşedintele Romaniei în calitatea sa
de mediator între puterile statului, şi în mod special Guvernului cu cerere de audienţă pe această temă . Invocând discuţiile purtate de Guvern cu sindicatele şi cu ONG-urile din societatea civilă. La aceasta audienţă pot participa un număr mai mare de preşedinţi sau delegaţi ai asociaţiilor militare.

MODIFICARI vizate a fi puse în discuţie
Art. VII. din OUG 59/2017
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera k) se introduc două noi litere, literele l) și m), cu următorul cuprins:
• Fără modificări
2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 59. -
Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată."

• Varianta 1
Se revine la textul iniţial din legea 223/2015 actualizat înainte de 07 august 2017 fără OUG 59/2017 din motive de neconstituţionalitate a articolului din ordonanţă.

Art. 59. din Leg 223/2015.
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
------------
(6) Începând cu anul 2021, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut, realizate pe anul precedent.
(7) Începând cu anul 2030, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

• Varianta 2 minima de admisibilitate (de avarie) pentru discuţiile de la comisia de muncă.
2. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 59. din Leg 223/2015.
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.
La care se adaugă două aliniate noi (11) şi (12)
(11) Având în vedere cuantumul mic a unui număr mare de pensii militare dar şi constrângerile bugetare, indicele de creştere arătat la alin. (1) , va fi aplicat până în anul 2020 în 10 trepte crescătoare pornind de valoarea cea mai mică a pensiei militare de până la 2000 de lei ,pentru care se acordă treapta 1 respectiv procentul maxim prevăzut de alin.(1) .
( 12) Pensia maximă pentru care se acordă ultima treaptă cea mai mică corespunzătoare procentului minim de mărire este de 15000lei. Peste aceasta sumă pensiile militare de stat se actualizează cu rata inflaţiei în condiţiile alin.(1).

Exemplu de calcul: considerând creşterea prognozată de 25 % a soldelor avem o cerştere de 12% a pensiilor la care se adauga indicele de inflaţie de 2,7% pentru anul 2017
treapta 1 de creştere pentru pensii militare între 0 - 2000 = 12,5% + 2,7% =15,2%
treapta 2------------------------- ---------------------------2000 - 3000 = 11,5% +2,7% =14,2%
treapta 3 ----------------------------------------------------3000 - 4000 = 10,5% +2,7% =13.2%
treapta 4-----------------------------------------------------4000 - 5000 = 9,5% +2,7% =12,2%
---------------
treapta 7-----------------------------------------------------7000 - 8000 = 6,5% +2,7% = 9,2%
--------------
treapta10----------------------------------------------------14000 -15000= 0,5% + 2,7% = 3,2%

Restul articolelor rămân neschimbate
Motivare
1. se rezolvă o mare problema socială mai ales pentru pensionarii bătrâni cu venituri recalculate foarte mici.
2. Se diminuează diferenţele mari dintre pensionarii militari care au îndeplinit aceiaşi funcţii şi aceleaşi condiţii de muncă care au pensii mai mici decât colegii lor mai tineri cu 20-30% .
3. Nevoile de asigurare cu medicamente pentru menţinerea sănătăţii este aceleaşi indiferent de pensie mica sau mare, dar trebuie să recunoaştem că efortul mare este la pensionarii militari cu venituri mici.
4. Coşul zilnic este aproximativ acelaşi pentru toate categoriile de pensionari dar trebuie să recunoaştem că efortul mare este la pensionarii militari cu venituri mici. Etc.
5. Sumele necesare acestei modificări vor fi substanţial mai mici decât în cazul aplicării aceluiaşi coeficient la toate pensiile.

3. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 60. -
La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."

• Se modifică şi vă avea următorul cuprins
Art. 60. -
La stabilirea pensiei militare de stat, pensia militară de stat, nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei."
Motivarea se găseşte în considerentele arătate la pag 4


Cu deosebită consideraţie,
Cpt. C.dor. ® Chirica Aurelian

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Scrisoare deschisa catre aliatul NATO

  Draga NATO! Suntem unii dintre aliatii tai… Chiar daca nu mai suntem in activitate si acum purtam   haina de rezervist noi ne consideram   aliatii tai pentru ca inca mai avem obligatii militare si mai mult ca sigur ca daca incep valurile dinspre rasarit o sa reimbracam haina militara si o sa punem mana pe arma pentru a ne apara si Tara dar si pe tine… Stiu ca iti este cam greu sa-ti amintesti de noi dar sa stii ca ti-am fost alaturi multi ani de zile… Si in Bosnia… si in Kosovo… si in Iraq… si in Afghanistan… cam peste tot pe unde tu aveai nevoie sa arati Lumii ca esti o forta si ca poti impune ordinea si pacea acolo unde iti faci prezenta… Cum nu ne stii…? Eram langa Iosif Silviu Fogarasi si Mihail Anton Samoila cand au fost doborati in Afganistan… Eram langa   Narcis Sonei cand a cazut in Kandahar… Eram langa Sandu Valerica Leu cand s-a stins in Zabul… Eram langa toti camarazii nostri care ti-au dat sangele si viata lor… Lina sa le fie odihna in Ceruri, acolo

Scrisoare deschisa adresata domnului profesor Dancu

  In primul rand imi cer scuze ca m-am adresat cu… “domnule profesor” dar in conceptia mea nu poate exista o comparatie intre nobila meserie de “profesor” si impostura pozitiei politice ministeriale. Evident ca pot exista si exceptii dar, din pacate spatiul carpato-danubiano-pontic este ocolit de astfel de exceptii… Pentru a nu va introduce in complexitatea problemelor cu care se confrunta Ostirea romana astazi probleme cu care indiferent de cat de bine intentionat ati fi dumneavoastra nu aveti cum sa…rezonati o sa ma rezum sa va prezint niste… de-a dreptul anomalii de bun simt, ca sa nu spun legislative la care ar trebui sa cautati dumneavoastra un raspuns si daca il gasiti sa ni-l transmiteti si noua dar… incercati sa documentati problemele in afara stafului dumneavoastra pentru ca istoria contemporana ne arata ca cei care-l inconjoara pe ministru sunt doar oamenii interesului personal asta incluzand si atentia exagerata de a nu-l… deranja pe ministru cu probleme care suporta a

INTAMPLARI SAU CEVA MAI MULT

  INTAMPLARI SAU CEVA MAI MULT Incepand cu data de 01.07.2021 ora 13.00 am fost blocat total, telefoane, adresa e-mai, SMS, Messenger, Wattshap pana azi dimineata la ora 10.00, motiv pentru care nu am putut comunica cu nimeni si nici nu am vazut ce se mai intampla in spatiul virtual. Azi dimineata mare surpriza. Pe una din paginile unui domn ,,deontolog, atotstiutor gasesc in data de 30.06 amenintarea fatisa cu puscaria 3 luni la un an sau amenda la adresa subsemnatului, precum si o actiune grosolana de intimidare, manipulare, dezinformare si dezbinare. ,,Aflăm din Comunicatul nr 28 din data de 25.06.2021, al LADPM, că pe 30 .06 2021, se va judeca și procesul intentat de LADPM împotriva CPS privind cei 5% ( prima minciuna – dosarul 15171/3/2020* se refera la aplicarea HG nr.1/2017 – e impardonabil ca un ,,specialist ” in date exacte sa faca confuzie) care au făcut obiectul celor două procese, ale MAI și MApN, cu Curtea de conturi. Amintesc tangențial faptul că procesul este inutil pen