Treceți la conținutul principal

Centralizare propuneri pentru modificarea Statutului Ligii

Aveti mai jos sub forma de pagini word statutul LADPM in tabel cu rubrici pentru modificarile pe care doriti sa le facem.
TERMEN pt. transmiterea propunerilor de modificare a STATUTULUI : 01 Martie 2018. Propunerile vor fi trimise pe adresa de e-mail ladpmcentral@gmail.com

Propuneri de modificare a
STATUTULUI
LIGII PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI
Articol nr.
Forma
actuala
Forma propusa
Motivatie
Initiator
Forma adoptata
TITLU
"LIGA PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI – L.A.D.P.M."
"LIGA PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI – LADPM"
Conform regulilor gramaticale, la acronime nu se mai pune punctCAP. I- DISPOZITII GENERALE
Art. 1
Membrii fondatori menţionati în Tabelul anexă nr.1- parte integrantă a prezentului document -, reafirmând adeziunea la Constituţia Romaniei,la idealurile şi principiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în calitate de membrii fondatori, în baza Legii nr.502/2004 care reglementează dreptul asociativ al pensionarilor, ne exprimăm libera voinţă de constituire a unei asociatii la nivel naţional.
Art. 2
Organizatia care face obiectul prezentului statut poartă denumirea de „Liga pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari – L.A.D.P.M.”
Organizatia care face obiectul prezentului statut poartă denumirea de „Liga pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari – LADPM.”
Idem TITLU


Art. 3
Sediul ligii este în Bucureşti,str. Chitila Triaj nr.4, bloc2, sector 6
Art. 4
Liga este persoană juridică română de drept privat, autonoma,neguvernamentală, fără scop patrimonial si apolitica, potrivit cu legislaţia în vigoare pe plan national,european şi international la care Romania este parte semnatară şi cu prevederile propriului Statut.
Art. 5
Liga se înfiinţează pe o durată nelimitată de timp.
Art. 6
Fondurile, mijloacele materiale şi patrimoniul L.A.D.P.M.
6.1. La data constituirii, patrimoniul iniţial al Ligii este în valoare de 700 lei provenit din contributia fiecărui asociat fondator.Patrimoniul Ligii se va reflecta în registrele contabile ale Ligii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Disponibilităţile băneşti, în monedă românească sau străină, vor fi păstrate în conturi bancare deschise la bănci din România, respectând legislaţia în vigoare şi principiul transparenţei.
6.2. Mijloacele băneşti ale ligii provin din:
6.2.1. contributia fiecarui asociat fondator la constituirea patrimoniului initial în cuantumul stabilit prin consens;
6.2.2. cotizatiile membrilor asociati, în cuantumul anual stabilit ,periodic, in adunarile generale;
6.3.3. taxa de asociere , pentru fiecare nou membru, stabilita periodic prin hotararea organelor executive;
6.2.4. dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor;
6.2.5. dividendele societatilor comeriale infiintate de liga;
6.2.6. venturi realizate din activitati economice directe; 
6.2.7. donatii,sponsorizări sau legate;
6.2.8. resurse obtinute de la bugetul de stat sau bugetele locale; 
6.2.9. alte venituri prevazute de lege.
6.3. Fondurile ligii se folosesc pentru: finantarea activitatii organizatorice, economico-productive, administrative, ajutoare in cazuri exceptionale, activităti şi actiuni social-cultural-artistice sau spotive, efectuarea de studii si cercetari în probleme socio-profesionale, contributii la fondurile organizatiilor internationale la care s-a afiliat, în conformitate cu prevederile bugetului ligii.Cuantumurile vor fi apreciate de la caz la caz, în limitele prevazute in bugetul aprobat.
6.4. Asociatii membri care sunt exclusi din liga nu au nici un drept asupra patrimoniului ligii.
6.5. Asociatii membri care se retrag din liga nu au nici un drept asupra patrimoniului ligii..
6.6. Anual, Comitetul National al Ligii va prezenta in adunarea generala situatia executiei bugetare pentru perioada anterioară.
Art. 7
La cererea asociatilor membri, Liga poate delega reprezentanti să trateze şi să asigure aplicarea în practică a urmatoarelor:
- reprezentarea şi asigurarea drepturilor şi intereselor membrilor săi în forme democratice şi legale;
- reprezentarea în fata instantelor judecătoresti şi în fata forurilor legislative a drepturilor şi intereselor membrilor săi;
- informarea membrilor săi;
- colaborarea, prin parteneriate sau protocoale de colaborare,cu organismele asociative nationale sau internationale;
Art. 8
Fiind o organizatie independentă şi autonomă, fără afiliere la partide sau alte mişcări politice, Liga îşi eleborează reglementari proprii, îşi alege liber reprezentantii şi îşi formulează programe proprii de actiune.
Art. 9
Autoritătiile publice şi administratitve nu pot interveni pentru a limita sau întrerupe exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul statut.

CAP. II – SCOP SI OBIECTIVE 
Art. 10
Liga se constituie in scopul:
a) apararea demnitatii si onoarei militare la nivelul camarazilor din NATO si Uniunea Europeana cu respectarea intocmai a traditiilor nationale ;
b) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată şi acordată în condiţiile legii care respecta legislatia si jurisprudenta Uniunii Europene, tratatele si protocoalele la care Romania este parte semnatara, precum şi la alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii ;
c) reprezentării membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, în vederea obţinerii, în condiţiile legii si jurisprudentei romanesti si europene, a drepturilor cuvenite acestora;
d) participarea activa la imbunatatirea actelor normative ce reglementeaza problemele pensionarilor, in general, si a celor militari, in special; 
e) organizării de activităţi recreative, culturale şi sportive,pentru pensionari şi familiile acestora;
f) organizării unor activităţi de ajutorare şi asistenţă socială pentru pensionari, în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice.
Art. 11
Pentru îndeplinirea acestui scop Liga îşi propune urmatoarele obiective: 
a) monitorizarea permanenta a modului in care sunt respectate demnitatea,onoarea si traditiile militare si interventia prin toate mijloacele legale pentru combaterea oricarei incercari de atingere a acestora;
b) reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea interesele membrilor asociati, în faţa organelor
puterii legislative şi executive – centrale şi locale -, a altor organe şi organizaţii din ţară şi străinătate; 
c) participarea la iniţierea, elaborarea şi promovarea actelor normative în domeniul protectiei şi
asistentei sociale şi medicale atat pentru membrii structurilor asociate,cat şi pentru familiile acestora 
d) participarea activa la toate formele de promovare si conservare a traditiilor militare Romanesti; 
e) militarea fermă pentru respectul cuvenit slujitorilor tării în haină militară, a urmaşilor acestora, pentru păstrarea şi cultivarea valorilor morale şi a traditiilor istorice ale poporului roman, a valorilor euroatlantice, a drepturilor şi libertătilor fundamentale ale omului stipulate în Constitutia Romaniei, Declaratia Universală a Drepturilor Omului şi Conventia Europenă a Drepturilor Omului, şi altor documentele interne şi internationale in domeniu.

CAP.III- MEMBRII LIGI, DREPTURILE SI INDATORIRILE ACESTORA
Art. 12
Liga este constiutita din membrii fondatori, membrii, membrii de onoare si simpatizanti
12.1. Calitatea de membru fondator al Ligii o are : membrul care indeplinind prevederile
art.12.2. au initiat si finalizat actiunea de constituire a Ligii in conformitate cu prevederile legale; 
12.2. Calitatea de membru al Ligii o au: pensionarii militari, membrii familiilor
acestora si beneficiarii de pensii militare de urmas, calitate dovedita cu acte legale, care recunosc si respecta prevederile statutului Ligii si completeaza adeziunea de inscriere; 
12.3. Calitatea de membru de onoare al Ligii o au:persoanele fizice sau juridice care 
respecta prevederile statutare si sprijina substantial ,material si financiar, activitatea ligii 
12.4. Calitatea de simpatizant o au: toti cei care recunosc statutul Ligii, isi exprima
adeziunea la acesta si sprijina material si moral activitatile si actiunile Ligii
Art. 13
La solicitatrea scrisă a unui membru , acesta se poate retrage din Liga, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii cu respectarea art.6 punctul 6.5.
Art. 14
La solicitatrea scrisă a unui membru , acesta se poate retrage din Liga, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii cu respectarea art.6 punctul 6.5.
Art. 15
Drepturile membrilor Ligii
15.1. Membri fondatori ai Ligii au urmatoarele drepturi: 
15.1.1. - cu votul majoritar al fondatorilor sa se propuna Adunarii Generale,spre aprobare orice fel de modificare referitoare la: statut,componenta organelor de conducere,aprobarea afilierii Ligii la structuri interne sau internationale legal constituite,excluderea membrilor care încalcă grav prevederile statutare
Art. 16
Din statut decurg drepturile care revin membrilor şi anume:
16.1 - pot fi aleşi în orice functie a Ligii, cu conditia respectarii art.15;
16.2 - pot initia actiuni si înainta propuneri în cadrul Ligii;
16.3 - au dreptul de a utiliza serviciile Ligii;
16.4 – de a sesiza organelor de conducere orice incercare sau actiune de denigrare a demnitatii si onoarei militare ;
16.5 - de a participa prin reprezentanti desemnati la , Adunările Generale şi sedintele Comitetului National al Ligii.
Art. 17
Membri Ligii au următoarele obigatii:
17.1 - de a respecta statutul Ligii;
17.2 - de a coopera şi ajuta la realizarea obiectivelor Ligii;
17.3 - de a achita anual cotizatia la nivelul cuantumului stabilit;
17.4 -în cazul neachitării cotizatiei timp de doi ani consecutiv, Comitetul National al Ligii va pune în discutie excluderea asociatului respectiv;
17.5 - de a nu impiedica aplicarea de către ceilalti asociati a hotararilor luate în conditii statuare şi legale şi cu care unul sau mai multi membri nu au fost de acord;
17.6 – de a nu face afirmatii in numele si pentru Liga fara aprobarea Comitetului National.

CAP.IV- STRUCTURA ORGANIZATORICA A L.A.D.P.M.
Liga are următoarea structură organizatorică: Adunarea Generala a Asociatilor, Comitetul National, Biroul Executiv, Presedintele Ligii, Prim-vicepresedintele Ligii si Secretarul General.
CAP.IV- STRUCTURA ORGANIZATORICA A LADPM
Liga are următoarea structură organizatorică: Adunarea Generala a Asociatilor, Comitetul National, Biroul Executiv, Presedintele Ligii, Prim-vicepresedintele Ligii si Secretarul GeneralArt. 18
Adunarea Generala se intruneste anual fiind convocată de catre Presedinte pe baza hotărarii Comitetului National al Ligii. 18.1.1. La Adunare participă membri Comitetului National, secretariatului general, comisiei de cenzori membri fondatori ,presedintii birourilor filialelor teritoriale si cate o delegatie a acestora; numarul total, obligatoriu, al delegatilor rezultand din adunarea tututror celor enumerati 18.1.2. Norma de reprezentare pentru constituirea fiecarei delegatii se stabileste ,de Comitetul National al Ligii,cu cel putin trei luni inainte de convocarea adunarii si se comunica filialelor teritoriale; 18.1.3. Delegatiile se stabilesc de către fiecare filiala 18.1.4. Lista delegatilor se va comunica în scris la sediul central al Ligii cu cel putin 15 zile înainte de începerea lucrărilor Adunarii Generale; 18.1.6. Fiecare delegat are dreptul la un singur vot ce se exercita personal nu prin procura; 18.1.7. Mandatul delegatilor este valabil pană la Adunarea urmatoare. 18.1.8. In orice moment al mandatului, delegatii pot fi revocati sau înlocuiti in baza unor documente fundamentate. 18.1.9.. Pentru a putea fi statutară, Adunarea Genarala trebuie sa întrunească un quorum de jumatate plus unu din totalul obligatoriu al delegatilor, la începutul fiecarei zile a lucrărilor. 18.1.10. Hotărarile se adoptă cu o majoritate simplă din numarul total al delegatilor prezenti, prin vot deschis. 18.1.11. Adunarea decide prin vot deschis dacă anumite hotărari se fac prin vot secret. 18.1.12. Adunarea are urmatoarele competente: a) adoptă sau modifică Statutul Ligii, cu respectarea prevederilor articolului 12.1 si 12.2 tinand cont permanent de interesele membrilor asociati; b) aprobă raportul de activitate al Comitetului National al Ligii; c) se pronuntă asupra executiei bugetare şi descărcării de gestiune a conducerii executive a Ligii; d) se pronuntă asupra Raportului Comisiei de Cenzori; e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Ligii; f) aprobă Programul de activitate pentru perioada dintre adunarile generale; g) validează hotărarile Comitetului National; h) validează excluderea sau retragerea unor membri din Liga; i) analizează şi hotărăşte asupra propunerilor, reclamatiilor, sesizărilor şi petitiilor adresate Adunarii Generale; j) validează afilierea şi înfrătirea cu alte organizatii şi federatii nationale şi internationale; k) stabileste contizatia membrilor pentru perioada urmatoare; m) deleaga unele din competentele sale Comitetului National.
18.2. – Adunarea Generala Extraordinara In cazuri deosebite, la solicitarea scrisă, bine motivată a preşedintelui sau a cel putin jumătate din componentii Comitetului National, se convoacă Adunarea Generala Extraordinară care poate indeplini toate atributele Adunarii Generale Ordinare sau numai o parte din acestea.
18.3. – COMITETUL NATIONAL 18.3.1. Comitetul National este compus din Presedinte, Prim-vicepresedinte, Secretar General si doi vicepresedinti, carora li se adaugă 2 (doi) membri supleanti si presedintii filialelor teritoriale. Membrii Comitetului National au un mandat de 4 (patru) ani si sunt alesi de Adunarea Generala.Presedintele, Prim-vicepresedintele, vicepresedintii, membri supleanti si Secretarul General ai Comitetului National sunt alesi nominal de Adunarea Genarala.
18.3.2. – Adunarea Comitetul National 18.3.2.1. Se întruneste semestrial, între conventii, fiind convocată de catre Preşedinte, conform planului de activitati sau la propunerea a jumatate plus unu din membrii Comitetului National; 18.3.2.2. La adunare participă membrii Comitetului National si eventual invitati. 18.3.2.3. Aprobă : a) raportul de activitate al Comitetului National intre adunari.; b) se pronuntă asupra executiei bugetare şi descărcării de gestiune a conducerii executive a Ligii si le prezinta spre aprobare Adunarii Generale; c) se pronuntă asupra Raportului Comisiei de Cenzori ; d) intocmeste bugetul de venituri şi cheltuieli al Ligii si il prezinta spre aprobare Adunarii Generale.; e) intocmeste Programul de activitate si il prezinta spre aprobare Adunarii Generale . 18.3.2.4. Nu pot fi aleşi in Comitetul National persoanele fizice care care au codamnari definitive. Cazurile de incopatibilitate sunt analizate de Comitetul National care poate decide prin vot dacă reprezentatul respectiv poate face parte din Comitet. 18.3.2.5. Membrii Comitetului National şi ai Comisiei de Cenzori sunt solidar răspunzatori pentru daunele cauzate prin hotărarile adoptate de acestea, atat fată de terti, cat şi fată de persoana juridica însăşi. 18.3.2.6. Membrii Comitetului National pot fi revocati de catre Adunarea Generala la propunerea Biroului Executiv. 18.3.2.7. Orice membru al Comitetului National care obstructioneaza în mod repetat lucrările acestuia, fără ca prin aceasta să sustină interesele membrilor Ligii, va fi avertizat , în scris, in caz de recidiva va fi exclus. 18.3.2.8. Comitetul National îşi desfaşoară activitatea sub conducerea şi coordonarea Presedintelui . 18.3.2.9. Comitetul National analizează şi stabileşte atributiunile şi regulamentul de functionare pentru fiecare Departament in parte. 18.3.2.10. Hotărarile Comitetului National sunt hotărari executorii. 18.3.2.11. Hotărarile adoptate de Consiliului National se semnează de Preşedinte şi de Secretarul General. 18.3.2.12. Adunarile sunt statutare dacă intrunesc un quorum de ½ plus 1 din totalul reprezentantilor. 18.3.2.13. Activitatea Comitetului National are la bază documente scrise (propuneri, reclamatii, sesizări, petitii).Documentele scrise se depun la sediul central al Ligii şi vor purta viza Biroului filialei. 18.3.2.14. Documentele vor fi înregistrate şi rezultatele vor fi communicate în maxim 30 de zile in scris. 18.3.2.15. Audientele se programeaza la sediul central al Ligii. 18.3.2.16. Liga va fi reprezentătă,la toate nivelele structurilor consultative ale administratiei centrale şi locale. 18.3.2.17. Comitetul National desemnează, in scris sau prin acreditare reprezentanti ai Ligii ca observatori în comisiile nationale sau ministeriale care decid probleme specifice membrilor sai. 18.3.2.18. Hotărarile se adoptă cu o majoritate de ½ + 1 din numărul total al membrilor prezenti. 18.3.2.19. Comitetul National decide prin vot dacă anumite hotărari se iau prin vot secret. 18.3.2.20. Comitetul National are următoarele atributiuni : a) este obligat sa aducă la indeplinire hotărarile Adunărilor generale; b) sa analizeze problemele curente şi sa adopte măsuri privind activitatea Ligii intre Adunarile Generale; c) analizează proiecte si acte normative elaborate de organelle legislative şi face propuneri de îmbunătătire a lor; d) analizează propunerile pentru organizarea unor forme legale de protest; e) stabileste componenta Comisiei pentru negocierea revendicarilor; f) hotărăste modalitatile de solidaritate şi sprijin cu actiunile altor structuri asociative cu care Liga are protocoale de colaborare; g) hotărăşte asupra afilierii la unele federatii nationale şi înfrătirii cu alte organizatii internationale; h) hotărăşte asupra cererii de aifiliere a unor asociatii, fundatii la L..A.D.P.M.; i) hotărăşte asupra retragerii, suspendării sau excluderii unor asociatii din L.A.D.P.M. j) face propuneri pentru modificarea Statutului Ligii; k) aprobă structura comisiilor L.A.D.P.M; l) validează candidaturile pentru Comisia de Cenzori; m) indeplineste si atributiile Adunarii Genrale a Asociatiilor intre sesiuni cu obligativitatea ca hotararile luate in acest sens sa fie supuse validarii primei Adunari Generale.
18.4. - PRESEDINTELE LIGII PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI. 18.4.1 Este şi preşedinte al Consiliului National si al Biroului Executiv departamentelor social si educativ - recreativ reprezentand legal Liga în relatia cu tertii. 18.4.2 Semnează, impreună cu secretarul general, hotărarile Comitetului National si ale Biroului Executiv. 18.4.3 Hotărăşte, împreună cu Comitetul National asupra înfiintării departamentelor şi serviciilor, în functie de necesitatile efective ale Ligii. 18.4.4 Convoacă adunările Consiliului National si sedintele Biroului Executiv al L.A.D.P.M.. 18.4.5 Solicită, în scris, convocarea Adunarii Generale. 18.4.6 Conduce, controlează, coordonează activitatea Comitetului National si Biroului Executiv. 18.4.7 Aprobă raportele de activitate al Comitetului National si ale Biroului Executiv ale L.P.A.D.M.. 18.4.8 Se pronuntă asupra executiei bugetare şi descărcării de gestiune a conducerii executive a federatiei. 18.4.10 se pronuntă asupra Raportului Comisiei de Cenzori. 18.4.11 certifică, prin semnătură, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si aproba Programului de activitate pentru perioada dintre adunari. 18.4.12. Coordoneaza nemijlocit departamentul juridic al Ligii. 18.4.13. In lipsa Presedintelui atributiile, drepturile si indatoririle sunt preluate de Prim-vicepresedinte sau, dupa caz de Secretarul General. 
18.5. – PRIM-VICEPRESEDINTELE LIGII PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI. 18.5.1. Este şi prim - preşedinte al Comitetului National si al Biroului Executiv preluand integral atributiile presedintelui cand acesta este plecat din tara sau este in imposibilitatea indeplinirii atributiilor; 18.5. 2. organizeaza si urmareste buna organizare si desfasurare a adunarilor Comitetului National si sedintelor Biroului Executiv in conformitate cu prevederile statutare; 18.5.3. coordoneaza activitatea departamentelor şi serviciilor, in general, si conduce nemijlocit activitatea departamentelor social si educativ – recreativ, în functie de necesitatile efective ale Ligii; 18.5.4. indruma si coordonează activitatea Comitetului National si Biroului Executiv si conduce nemijlocit departamentele social si educativ - recreativ conform ; 18.5.5. impreuna cu Secretarul General urmareste indeplinirea obiectivelor statutare si activitatile din planurile de activitati. 18.5.6. are si drepturile si indatoririle stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Ligii Pentru Apararea Drepturilor Militarilor. 
18.6. – SECRETARUL GENERAL AL LIGII PENTRU APARAREA DREPTURILOR PENSIONARILOR MILITARI. 18.6.1 Este şi Secretar General al Comitetului National şi al Biroului Executiv ,prelund integral atributiile presedintelui cand acesta si Prim-vicepresedintele sunt plecati din tara sau sunt in imposibilitatea indeplinirii atributiilor; 18.6.2. impreuna cu Prim-vicepresedintele organizeaza si urmareste buna organizare si desfasurare a sedintelor Biroului Executiv si adunarile Comitetului National in conformitate cu prevederile statutare; 18.6.3. organizeaza tinerea evidentei membrilor Ligii si coordoneaza activitatea departamentului economico-financiar , în functie de necesitatile efective ale Ligii; 18.6.4. indruma si coordonează activitatea de redactare a rapoartelor, informarilor, comunicatelor si oricaror alte documente de interes public si le prezinta spre aprobare Presedintelui; 18.6.5. impreuna cu Prim-vicepresedintele urmareste indeplinirea obiectivelor statutare si activitatile din planurile de activitati. 18.6.6. are si drepturile si indatoririle stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al Ligii pentru Apararea Drepturilor Militarilor
18.7 BIROUL EXECUTIV organizeaza si conduce activitatea operativa a Ligii intre Adunarile Consiliului National. 18.7.1 Este compus din Presedinte, Primvicepresedinte, Secretar General si doi vicepresedinti, carora li se adaugă 2 (doi) membrii supleanti care sunt aceeasi cu cei ai Comitetului National si indeplinesc aceleasi atriutii cu cele ale Comitetului National in perioada dintre Adunarile acestuia. 18.7.2 Redactează raportul propriu de activitate privind modul de îndeplinire a mandatului încredintat, privind executia bugetuli de venituri şi cheltuieli aferent perioadei trecute, diverse aspecte sau propuneri pentru perioada urmatoare pe care pe prezinta Adunarii Comitetului National. 18.7.3 Membrii Biroului Executiv ai Ligii informeaza periodic Comitetul National despre activitatea lor ; 18.7.4 Mandatele membrilor Biroului Executiv, inclusiv presedintele executiv, sunt de 4 ani, numărul de mandate nefiind limitative. 18.7.5 Comisiile pe specialitati:- se infiintează prin aprobarea Comitetului National, la propunerea Biroului Executiv si îşi desfăşoară activitatea conform hotătrarilor Comitetului National. 18.7.6 Alte atributiile ale membrilor Biroului Executiv, ai Comitetului National si ai Comisiilor de specialitate se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si Functionare intocmit si aprobat in prima faza de membrii Biroului Executiv , urmand a fi validat la prima Adunare Generala. 
18.8 – COMISA DE CENZORI are urmatoarele atributii: (1) Controlul financiar intern al asociatiei pensionarilor este asigurat de comisia de cenzori. (2) In exercitarea competentei sale, comisia de cenzori indeplineste urmatoarele atributii principale: a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Ligii; b) intocmeste rapoarte pe care le prezinta adunarii generale; c) poate participa la adunarile Comitetului National si la sedintele Biroului Executiv, fara drept de vot; d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut, in Regulamentul de Organizare si Functionare sau stabilite de adunarea generala. (3) Comisia de cenzori este alcatuita din 3 specialisti (economişti, contabili, casieri, juristi, ingineri . Membrii comitetului asociatiei nu pot fi cenzori. (economişti, contabili, casieri, juristi, ingineri (4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori sunt cele prevazute in statutul Ligii . Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament propriu de functionare. (5) Alegerea Comisiei de Cenzori se face o dată la 4 ani de catre Adunarea Generala prin votul a ½ + 1 din numărul delegatilor prezenti. Propunerile nominale se fac de Biroului Executiv. 

CAP. V- REORGANIZAREA SI DIZOLVAREA LIGII
Art. 19
Liga se poate dizolva în cadrul Adunarii Generale conform prevederilor legale.
Liga se poate dizolva prin Hotararea Adunarii Generale conform prevederilor legale.Art. 20
Hotărarea de dizolvare va prevede în mod expres şi modalitatea de împărtire a patrimoniului. Articolul 21. Reorganizarea Ligii se va hotărî în cadrul Adunarii Generale, cu ¾ din numarul total al delegatilor conform normei de reprezentare. Articolul 22. Reorganizarea Ligii se va realiza prin operatiunea juridică a fuziunii, într-una din cele doua forme ale sale: absorbtie sau contopire, în functie de necesitătile ulterioare, în conditii legale.
Art. 21
Reorganizarea Ligii se va hotărî în cadrul Adunarii Generale, cu ¾ din numarul total al delegatilor conform  normei de reprezentare.
Art. 22
Reorganizarea Ligii se va realiza prin operatiunea juridică a fuziunii, într-una din cele doua forme ale sale: absorbtie sau contopire, în functie de necesitătile ulterioare, în conditii legale.

CAP. VI- MIJLOACE DE ACTIUNE ALE LIGII 
rt. 23
Pentru a realiza obiectivele, Liga va actiona prin următoarele mijloace :
- negociere;
- mediere şi conciliere a divergentelor ;
- interpelarea forurilor legislative, judecătoreşti, executive şi administrative şi purtarea de tratative cu acestea, dacă hotararile lor contravin drepturilor sau intereselor legale sau statutare ale membrilor Ligii;
- petitie, protest, întrunire, demonstratie, miting, marş şi alte mijloace legale;
- sesizarea organizatilor similare interne şi/sau internationale, în cazul în care este necesar să se organizeze actiuni interne şi/sau internationale de solidaritate cu actiunile membrilor Ligii.
- sesizarea altor organisme interne şi internationale competente.

CAP. VII- DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art. 24
Hotărarea judecătorească definitivă de constituire, actul constitutiv,statutul şi regulamentul de organizare şi functionare sunt documente pe baza cărora Liga este organizată şi functionează în conditiile legii.
Art. 25
Pe baza prezentului statut, Liga îşi realizează în mod autonom scopul, obiectivele, drepturile şi modul de functionare.
Art. 26
In cazul in care hotărarile luate în forurile administrative, juridice sau legislative contravin drepturilor sau intereselor membrilor săi, Liga va uza de posibilitatile legale aflate la dispozitia sa, în vederea apărării acestor drepturi şi interese.
Art. 27
Liga Pentru Apararea Drepturilor Militarilor va avea emblemă, ştampilă, steag propriu, insignă, fanioane etc., ca insemne de reprezentare.
Art. 28
Prezentul statut poate suferi modificari, în functie de schimbarile aparute in legislatia tării, precum şi de modul cum acestea ar putea influenta interesele membrilor Ligii.    
Art. 29
Liga se poate afilia la federaţii din ţară sau străinătate şi poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea altor structuri neguvernamentale, potrivit scopurilor sale

            Prezentul statut s-a aprobat, cu unanimitate de voturi, in Adunarea Genarala Constitutiva a Ligii Romane Pentru Apararea Drepturilor Pensionarilor Militari – L.A.D.P.M. astăzi 21 ianuarie 2011.
Drept pentru care semnam spre cele legale conform tabelului anexa nr.1 – parte integranta a prezentului inscris.

 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Scrisoare deschisa catre aliatul NATO

  Draga NATO! Suntem unii dintre aliatii tai… Chiar daca nu mai suntem in activitate si acum purtam   haina de rezervist noi ne consideram   aliatii tai pentru ca inca mai avem obligatii militare si mai mult ca sigur ca daca incep valurile dinspre rasarit o sa reimbracam haina militara si o sa punem mana pe arma pentru a ne apara si Tara dar si pe tine… Stiu ca iti este cam greu sa-ti amintesti de noi dar sa stii ca ti-am fost alaturi multi ani de zile… Si in Bosnia… si in Kosovo… si in Iraq… si in Afghanistan… cam peste tot pe unde tu aveai nevoie sa arati Lumii ca esti o forta si ca poti impune ordinea si pacea acolo unde iti faci prezenta… Cum nu ne stii…? Eram langa Iosif Silviu Fogarasi si Mihail Anton Samoila cand au fost doborati in Afganistan… Eram langa   Narcis Sonei cand a cazut in Kandahar… Eram langa Sandu Valerica Leu cand s-a stins in Zabul… Eram langa toti camarazii nostri care ti-au dat sangele si viata lor… Lina sa le fie odihna in Ceruri, acolo

Scrisoare deschisa adresata domnului profesor Dancu

  In primul rand imi cer scuze ca m-am adresat cu… “domnule profesor” dar in conceptia mea nu poate exista o comparatie intre nobila meserie de “profesor” si impostura pozitiei politice ministeriale. Evident ca pot exista si exceptii dar, din pacate spatiul carpato-danubiano-pontic este ocolit de astfel de exceptii… Pentru a nu va introduce in complexitatea problemelor cu care se confrunta Ostirea romana astazi probleme cu care indiferent de cat de bine intentionat ati fi dumneavoastra nu aveti cum sa…rezonati o sa ma rezum sa va prezint niste… de-a dreptul anomalii de bun simt, ca sa nu spun legislative la care ar trebui sa cautati dumneavoastra un raspuns si daca il gasiti sa ni-l transmiteti si noua dar… incercati sa documentati problemele in afara stafului dumneavoastra pentru ca istoria contemporana ne arata ca cei care-l inconjoara pe ministru sunt doar oamenii interesului personal asta incluzand si atentia exagerata de a nu-l… deranja pe ministru cu probleme care suporta a

INTAMPLARI SAU CEVA MAI MULT

  INTAMPLARI SAU CEVA MAI MULT Incepand cu data de 01.07.2021 ora 13.00 am fost blocat total, telefoane, adresa e-mai, SMS, Messenger, Wattshap pana azi dimineata la ora 10.00, motiv pentru care nu am putut comunica cu nimeni si nici nu am vazut ce se mai intampla in spatiul virtual. Azi dimineata mare surpriza. Pe una din paginile unui domn ,,deontolog, atotstiutor gasesc in data de 30.06 amenintarea fatisa cu puscaria 3 luni la un an sau amenda la adresa subsemnatului, precum si o actiune grosolana de intimidare, manipulare, dezinformare si dezbinare. ,,Aflăm din Comunicatul nr 28 din data de 25.06.2021, al LADPM, că pe 30 .06 2021, se va judeca și procesul intentat de LADPM împotriva CPS privind cei 5% ( prima minciuna – dosarul 15171/3/2020* se refera la aplicarea HG nr.1/2017 – e impardonabil ca un ,,specialist ” in date exacte sa faca confuzie) care au făcut obiectul celor două procese, ale MAI și MApN, cu Curtea de conturi. Amintesc tangențial faptul că procesul este inutil pen